เลื่อนการใช้งาน e-Office และคู่มือ

กำหนดการใช้งาน e-Office จะแจ้งวันที่แน่นอนให้ทราบในโอกาสต่อไป

คู่มือการแก้ไขรูปแบบและเลขสุดท้ายของหนังสือ

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือฉบับใหม่ที่นี่

————————————————————————————————

ภาพอบรม

image

การรับและส่งหนังสือราชการ-อย่างย่อ

 1. การกำหนกเลขที่สุดท้ายของหนังสือรับ, ส่ง และคำสั่ง
 2. การลงทะเบียนรับหนังสือฯ
 3. การส่งหนังสือฯ

image

*** ดูผลการตอบแบบสอบถาม ***

กำหนดการอบรม

 1. วันที่ 12-13 กันยายน 2556 โรงเรียนในอำเภอเมืองปาน
 2. วันที่ 17-18 กันยายน 2556 โรงเรียนในอำเภอแจ้ห่ม
 3. วันที่ 19-20 กันยายน 2556 โรงเรียนในอำเภอวังเหนือ

คู่มือประกอบการอบรมฯ

ในการอบรมครั้งนี้ จะไม่แจกเอกสารประกอบการอบรม
เพราะเป็นเอกสารที่มีจำนวนหน้ามาก/งบประมาณไม่เพียงพอ
แต่จะแจกซีดีคู่มือ ในวันอบรม

สามารถดาวน์โหลดศึกษาล่วงหน้าได้

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ขนาดไฟล์ประมาณ ๑๒๕ MฺB.

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๓ ทุกโรงเรียน

ก่อนวันอบรม (ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖)

เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม จึงขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลของ…

 1. ผู้บริหารโรงเรียน (ผอ.)
 2. ครูที่จะเข้ารับการอบรม
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน (ที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ)

——————————————————————

**** กรอกข้อมูลบุคลากรที่นี่ ****

——————————————————————

**** โรงเรียนที่กรอกข้อมูลแล้ว ****

——————————————————————

เตรียมมาในวันอบรม

 1. ข้อมูลบุคลากร (ตามแบบฟอร์มนี้ อาจพิมพ์ลงในไฟล์นี้ (เพื่อความรวดเร็วในวันอบรม))
 2. กำหนดหน้าที่ให้บุคลากร ดังนี้ -สารบรรณของโรงเรียน  -หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มฯ  -หัวหน้างานทุกงาน ฯลฯ ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน